Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz Noworodków i Wcześniaków SP ZOZ w Choszcznie.

          Choszczno, dnia 22 sierpnia 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Na podstawie art. 26 oraz 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

 

zaprasza

do składania  ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz Noworodków i Wcześniaków SP ZOZ w Choszcznie

 

Udzielający zamówienia wymaga aby świadczenia były realizowane przez lekarzy posiadających kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczeń objętych konkursem.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

 

Część 1

 

Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę neonatologa na Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz Ginekologiczno - Położniczym

 

Lekarz posiadający specjalizację  z zakresu neonatologii, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie. Oferty obejmujące niższy zakres świadczeń również będą brane pod uwagę, jednak Komisja Konkursowa przyzna im niższą ocenę punktową.

 

- Udzielający Zamówienia przyjmie docelowo 1 ofertę.

 

2. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu położnictwa i ginekologii na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz Noworodków i Wcześniaków

 

Lekarz posiadający specjalizację  z zakresu położnictwa i ginekologii, odbywający szkolenie specjalizacyjne z tego zakresu, lub posiadający co najmniej I stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii – udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Noworodków i Wcześniaków oraz pełnienie dyżurów.

 

Czas trwania umów na udzielenie świadczeń w zakresach, których dotyczy ogłoszenie:  1 rok od dnia podpisania umowy.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty, i inne dokumenty udostępniane są na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie oraz w siedzibie Zakładu w godz. od 8.00 do 15.00.

Oferta powinna być złożona na formularzu oferty, przygotowanym przez Udzielającego zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert: SPZOZ w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a, sekretariat Dyrektora, w terminie do 30 sierpnia 2022 r. Termin składania ofert uważa się za zachowany jeżeli w tym terminie wpłynie oferta do siedziby SPZOZ w Choszcznie.

 

 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników powinno nastąpić w ciągu 7 dni po dniu zakończenia przyjmowania ofert. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie prac Komisji Konkursowej.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości, albo części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kopertę należy opatrzyć informacją: „Konkurs ofert na  świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz Noworodków i Wcześniaków oraz umieścić nazwisko/nazwę i adres oferenta.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wioletta Kmetyk

Data wytworzenia:
22 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Wioletta Kmetyk

Data publikacji:
22 sie 2022, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

Wioletta Kmetyk

Data aktualizacji:
22 sie 2022, godz. 11:22