Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga w SPZOZ w Choszcznie

Choszczno, dnia 14 czerwca 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga
w SPZOZ w Choszcznie

 

Na podstawie art. 26 oraz 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ul. Niedziałkowskiego 4a,  73-200 Choszczno

 

Zaprasza

do składania  ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga
w SP ZOZ w Choszcznie

 

Udzielający zamówienia wymaga aby świadczenia były realizowane przez lekarzy posiadających kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczeń objętych konkursem.

 

 

Czas trwania umów na udzielenie świadczeń w zakresach, których dotyczy ogłoszenie:  3 lata od dnia podpisania umowy.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty i inne dokumenty udostępniane są na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie oraz w siedzibie Zakładu w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga
w SP ZOZ w Choszcznie.

 

Wymagania i zakres świadczeń:

 

Lekarz specjalista  chirurgii ogólnej – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym 3 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie (w tym 1 dzień w Poradni Chirurgicznej) i minimum 2 dyżury 24 godzinne i 4 dyżury 17 godzinne w miesiącu.

 

- Udzielający zamówienia przyjmie docelowo tylko 1 ofertę.

 

Oferta powinna być złożona na formularzu oferty, przygotowanym przez Udzielającego zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert: SPZOZ w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a, sekretariat Dyrektora, w terminie do 21 czerwca 2022 r.. Termin składania ofert uważa się za zachowany jeżeli w tym terminie wpłynie oferta do siedziby SPZOZ w Choszcznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie SPZOZ w Choszcznie, w terminie  siedmiu dni od zakończenia przyjmowania ofert i zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej SPZOZ w Choszcznie.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości, albo części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kopertę należy opatrzyć hasłem „Konkurs ofert na  świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza chirurga w SP ZOZ w Choszcznie” oraz umieścić nazwisko/nazwę i adres oferenta.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wioletta Kmetyk

Data wytworzenia:
14 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Wioletta Kmetyk

Data publikacji:
14 cze 2022, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Wioletta Kmetyk

Data aktualizacji:
21 cze 2022, godz. 10:50