Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w SP ZOZ w Choszcznie

Choszczno, dnia 28 czerwca 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki

w  SP ZOZ w Choszcznie

 

Na podstawie art. 26 oraz 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

 

zaprasza do składania  ofert na

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki

na niżej wymienionych oddziałach szpitalnych/komórkach organizacyjnych  SP ZOZ w Choszcznie:

  1. Oddziale Internistyczno - Kardiologicznym*
  2. Oddziale Pediatrycznym*
  3. Oddziale Rehabilitacji*
  4. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym*
  5. Stacji Hemodializ*
  6. Oddziale Chirurgicznym*

Udzielający zamówienia wymaga aby świadczenia były realizowane przez pielęgniarki posiadające kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczeń objętych konkursem.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 odrębnych części.  Każda z tych części obejmuje jeden Oddział/ komórkę organizacyjną.

 

Czas trwania umów – 3 lata od podpisania umowy.

 

Wymagania :

  1. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki,
  2. posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa o specjalizacji adekwatnej do specyfiki świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez oddział na który składana jest oferta.
  3. Udzielający zamówienia może dopuścić warunkowo oferty składane przez pielęgniarki bez specjalizacji.

 

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty, i inne dokumenty udostępniane są na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie oraz w siedzibie Zakładu w godz. od 8.00 do 15.00.

Oferta powinna być złożona na formularzu oferty, którego wzór określił Udzielający zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert: SPZOZ w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a, sekretariat Dyrektora, w terminie do 5 lipca 2022 r. Termin składania ofert uważa się za zachowany jeżeli w tym terminie wpłynie oferta do siedziby SPZOZ w Choszcznie. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu składania ofert, o czym poinformuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników powinno nastąpić w ciągu 7 dni po dniu zakończenia przyjmowania ofert. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie prac Komisji Konkursowej.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości, albo części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kopertę należy opatrzyć hasłem „Konkurs ofert na  świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki na ..................................* SP ZOZ w Choszcznie” - należy wpisać właściwy oddział lub komórkę organizacyjną oraz umieścić nazwisko/nazwę i adres oferenta.

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wioletta Kmetyk

Data wytworzenia:
28 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Wioletta Kmetyk

Data publikacji:
28 cze 2022, godz. 12:36

Osoba aktualizująca informacje

Wioletta Kmetyk

Data aktualizacji:
28 cze 2022, godz. 12:37