Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Statut

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/180/2013

Rady Powiatu w Choszcznie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

S T A T U T

S A M O D Z I E L N E G O   P U B L I C Z N E G O

Z A K Ł A D U   O P I E K I   Z D R OWO T N E J

W   C H O S Z C Z N I E

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 217).

§2. Siedziba Zakładu znajduje się w Choszcznie, przy ul. Niedziałkowskiego 4a.

§3. Zakład prowadzi swoją działalność w oparciu o:

a) decyzję Nr 3/93 Wojewody Gorzowskiego z dnia 26 lutego 1993 roku i dotyczącą wpisu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie do rejestru Wojewody pod nr 00003/0001,

b) wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie decyzji Wojewody Gorzowskiego Nr ZII/18023-7/1/98 z 17 lutego 1998 r.

c) wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, nr księgi rejestrowej 000000018416.

d) wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem 0000009766.

§4. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, a także promocja zdrowia.

II. OBSZAR DZIAŁANIA I ZADANIA

§5.1.Podstawowy obszar działania Zakładu stanowi teren obejmujący teren Powiatu Choszczeńskiego, tj. gminy Choszczno, Drawno, Pełczyce, Bierzwnik, Krzęcin, Recz.

2. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych specjalistycznych obszar działania Zakładu może wykraczać poza obszar Powiatu Choszczeńskiego.

§6.1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia działalności zapobiegawczej, leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej.

2. Do zadań zakładu należy w szczególności:

1) badanie i leczenie, w tym udzielanie świadczeń zapobiegawczych i leczniczych; udzielanych w ramach hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz pomocy doraźnej;

2) kwalifikacja do diagnostyki i leczenia w innych podmiotach leczniczych;

3) wykonywanie świadczeń diagnostycznych;

4) udzielania świadczeń zdrowotnych, uzupełniających świadczenia opieki podstawowej;

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych indywidualnych w poszczególnych specjalnościach medycznych w formie opieki ambulatoryjnej i domowej;

6) udzielanie świadczeń całodobowych chorym, których stan zdrowia wymaga pobytu w szpitalu;

7) opieka nad kobietą ciężarną, jej płodem, przy porodzie, połogiem oraz noworodkiem;

8) udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub nagle zachorowały (pomoc doraźna);

9) wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia;

10) szerzenie promocji zdrowia.

§7.Zakład może także prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną działalność niż określoną w § 6, a w szczególności działalność gospodarczą.

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZAKŁADU

§8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Choszcznie składa się z dwóch przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, tj.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie – Szpital, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Internistyczno-Kardiologiczny,

2) Pododdział nefrologiczny,

3) Szpitalny Oddział Ratunkowy,

4) Pododdział kardiologiczny,

5) Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego,

6) Oddział pediatryczny,

7) Oddział ginekologiczny,

8) Oddział położniczy,

9) Oddział noworodków i wcześniaków,

10) Oddział chirurgiczny,

11) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

12) Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej,

13) Oddział rehabilitacji neurologicznej,

14) Stacja hemodializ,

15) Apteka szpitalna,

16) Blok operacyjny,

17) Blok porodowy,

18) Centralna sterylizatornia,

19) Prosektorium,

20) Izba przyjęć – główna,

21) Izba przyjęć pediatryczna,

22) Izba przyjęć internistyczna,

23) Izba przyjęć – rehabilitacyjna,

24) Zespół transportu sanitarnego;

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie – Świadczenia Ambulatoryjne, w skład którego wchodzą:

1) Poradnia ginekologiczna,

2) Poradnia medycyny pracy,

3) Poradnia diabetologiczna,

4) Poradnia kardiologiczna,

5) Poradnia chorób płuc i gruźlicy,

6) Poradnia chirurgii ogólnej,

7) Poradnia ortopedyczna,

8) Poradnia rehabilitacyjna,

9) Poradnia otolaryngologiczna,

10) Poradnia okulistyczna,

11) Poradnia endokrynologiczna,

12) Poradnia urologiczna,

13) Poradnia gastrologiczna,

14) Poradnia nefrologiczna,

15) Konsultacyjna poradnia chirurgiczna,

16) Konsultacyjna poradnia kardiologiczna,

17) Dział fizjoterapii,

18) Zespół wyjazdowy wypadkowy "P",

19) Zespół wyjazdowy reanimacyjny "S",

20) Podstawowa opieka zdrowotna,

21) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

22) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

23) Punkt szczepień,

24) Pracownia tomografii komputerowej,

25) Pracownia analityki ogólnej,

26) Pracownia serologii,

27) Pracownia biologii ogólnej i parazytologii,

28) Pracownia biochemii,

29) Pracownia hematologii,

30) Pracownia mikrobiologii,

31) Pracownia rentgenodiagnostyki,

32) Pracownia USG,

33) Pracownia endoskopowa,

34) Pracownia EKG,

35) Pracownia echokardiografii,

36) Pracownia mammografii,

37) Pracownia prób wysiłkowych,

38) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni okulistycznej,

39) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni położniczo-ginekologicznej,

40) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni urologicznej,

41) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni endokrynologicznej,

42) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

43) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgii ogólnej,

44) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni diabetologicznej,

45) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni nefrologicznej,

46) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni kardiologicznej,

47) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej.

§9. Zadania i organizację poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.

IV. ORGANY ZAKŁADU

§10.Organami zakładu są:

a) Dyrektor,

b) Rada Społeczna.

§11. 1. Dyrektor kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy:

a) zastępcy dyrektora,

b) głównego księgowego,

c) naczelnej pielęgniarki,

d) kierowników działów.

§12.1. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące zarządzania zakładem i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Z Dyrektorem zakładu zawiera się umowę cywilnoprawną określającą obowiązek zarządzania zakładem oraz prowadzenie spraw związanych z jego zarządzaniem.

§13.1. Rada Społeczna jest organem inicjującym, doradczym i opiniodawczym dyrektora i składa się z 8 osób.

2. Przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta lub osoba przez niego wyznaczona.

3. Członkami Rady Społecznej są przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu w Choszcznie.

4. Członkiem Rady społecznej jest wyznaczony przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.

5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez Radę Powiatu w Choszcznie przed upływem kadencji w przypadku:

l) pisemnej rezygnacji;

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych funkcji;

5) podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Zakładu;

6. W przypadku odwołania bądź śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji Rada Powiatu w Choszcznie z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

7. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swoją funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

8. Po upływie kadencji członkowie Rady Społecznej pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybraną Radę Społeczną.

§14. Kadencja Rady Społecznej trwa 2 lata.

§15.1. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Społecznej zwołuje posiedzenie Rady, której przewodniczy.

3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

4. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

5. Obsługę Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu.

§16.1. O posiedzeniu Rady Społecznej zawiadamia się wszystkich członków oraz osoby, o których mowa w § 15 ust. 3 i 4.

2. Rada Społeczna może zapraszać na posiedzenie Rady inne osoby, niż wymienione w ust. 1.

3. W zawiadomieniu albo zaproszeniu na posiedzenie Rady Społecznej podaje się: dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.

§17.1. Dla ważności podejmowanych przez Radę uchwał niezbędne jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.

2. Rada Społeczna podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym.

3. Głosowanie tajne należy zarządzić na żądanie choćby jednego członka Rady Społecznej.

4. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokół.

5. Szczegółowy tryb działania Rady Społecznej określa jej regulamin, który uchwala Rada Społeczna.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§18.1. Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Choszcznie prowadzony jest w formie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, zgodnie z

ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej i ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2.Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§19.1. Zakład może uzyskiwać środki:

a) z odpłatnej działalności leczniczej;

b) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej;

c) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

d) z wydzielonej działalności gospodarczej;

e) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego;

f) z innych źródeł przewidzianych prawem.

§20. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy sporządzany przez

Dyrektora zakładu.

§21.1. Wartość majątku Zakładu określają:

a) fundusz założycielski;

b) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Powiatu Choszczeńskiego.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§22.1. Fundusz zakładu zwiększa się o:

a) zysk netto;

b) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów;

c) kwoty środków pieniężnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

2. Fundusz zakładu zmniejsza się o:

a) stratę netto;

b) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

§23. Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku oraz we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.

§24.1. Ewidencja kosztów i dochodów prowadzona jest według zasad wynikających z obowiązujących przepisów.

2. Decyzję o wydzieleniu ośrodków powstawania kosztów oraz decyzję w podstawach rozliczenia kosztów podejmuje Dyrektor Zakładu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25.1. Działalność Zakładu nadzorowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawie z dnia 05 czerwca 1998 r. o

samorządzie powiatowym oraz innych obowiązujących aktów prawnych, przez właściwe organy, zgodnie z ich właściwością rzeczową i miejscową.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

§26. Do zmian Statutu zastosowanie mają przepisy właściwe dla jego uchwalenia.

§27. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Rady Powiatu w Choszcznie nadającej Zakładowi statut o treści jak wyżej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Carewicz 03-10-2005 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Carewicz 24-04-2019 13:59