Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Konkurs na wykonywanie badań mikrobiologicznych


OGŁOSZENIE

W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych - badań mikrobiologicznych

Numer sprawy: 1/K/MIKRO/11

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, ul. M. Niedziałkowskiego 4a, 73-200 Choszczno (tel. 95 765 8743) na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z 2011r) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

 

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych. Informacje na temat rodzajów i przewidywanej liczby badań oraz czasu wydania wyniku licząc od dnia pobrania materiału, znajdują się w Formularzu Ofertowym.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę, przygotowaną zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych, należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych”, w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Szpitala, pok. Nr 305 w godz. 8.00 - 15.00 w terminie do dnia 14.12. 2011r. do godziny 10.00. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Szpitala (pok. Nr 306) lub na stronie internetowej szpitala www.bip.spzozchoszczno.pl

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.12. 2011r. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital lub Komisję Konkursową zasad przeprowadzania konkursu mogą składać środki odwoławcze, określone w art. 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r nr 164 poz 1027) .

 

Szczegółowe warunki konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych

I. Udzielający zamówienia:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ulica M. Niedziałkowskiego 4A 73-200 ChoszcznoII. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, zwanego dalej Zamawiającym, obejmujących wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Lp.

Nazwa handlowa

ilość

1

Posiew moczu

200

2

Wymaz z gardła, nosa, spojówek

700

3

Wymaz z gardła w kierunku Str.pyogenes(bezpośredni)

40

4

Wymaz z ucha,płynu z zatok,płynu stawowego, plwociny,pochwy,nasienia,pępka,rany inne

1300

5

Kał lub wymaz z odbytu -SS,Yersinia,nosicielstwo

300

6

Posiew krwi,PMR, punktatów metodą automatyczną, posiewy tlenowe i beztlenowe

400

7

Ocena biocenozy w pochwie

100

8

Posiew badanie mikologiczne zeskrobiny

60

9

Badanie bakteriologiczne czystości pomieszczeń

600

10

Posiewy materiałów w kierunku drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych

300

11

Płyn mózgowo-rdzeniowy - posiew, oznaczanie antygenów drobnoustrojów bezpośrednio z materiału.

20

12

Identyfikacja drobnoustrojów testami ,prostymi - 900, poszerzonymi 200, VITEK- 100, półautomatycznymi, automatycznymi.

1200

 

Antybiogramy:

 

13

Antybiogram metodą dyfuzyjno-krążkową

800

14

Antybiogram metodą MIC -rzeczywisty

460

15

Antybiogram MIC -metoda automatyczna

140

16

Mycogram

40

17

Oznaczenie antygenu w kierunku Legionella pneumoniae w moczu

20

18

Oznaczenie antygenu w kierunku Ureoplasma i Mycoplasma z antybiogramem

20

19

Oznaczenie antygenu w kierunku Clostridium difficille toksyna A+B w kale

20

20

Oznaczenie antygenu w kierunku Streptococcus pneumoniae w moczu

20

 

III. Wymagania formalne wobec oferentów:

Lp.

Warunki graniczne wymagane

Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE

1

Dostępność do badan laboratoryjnych przez 24 godz. 7 dni w tygodniu

 

2

Transport materiałów do badan laboratoryjnych na koszt oferenta/badania pilne z oddziałów szpitalnych oraz z Izby Przyjęć na koszt Zamawiającego/

 

3

Transport wyników badań laboratoryjnych na koszt oferenta

 

4

Dostępność do wyników badań wykonywanych u oferenta drogą elektroniczną

 

5

Dostępność do wyników badań wykonywanych u oferenta drogą telekomunikacyjną

 

6

Przygotowanie przez oferenta procedury pobierania materiału do badań laboratoryjnych

 

7

Przygotowanie przez oferenta druku zlecenia na badania laboratoryjne i zabezpieczenie w druki zlecenia Zamawiającego prze okres obowiązywania umowy

 

8

Przygotowanie przez oferenta procedury transportu materiału do badań laboratoryjnych

 

9

Oferent przedstawi tabelę badań diagnostycznych, które będą wykonywane poza jego -siedzibą z podaniem nazwy podwykonawcy -adresu i siedziby podwykonawcy -Nr rejestracyjnego podwykonawcy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

 

10

Oferent przedstawi wymagane certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług: -certyfikaty kontroli jakości badań laboratoryjnych krajowe i/lub międzynarodowe, -certyfikaty systemów zarządzania jakością

 

11

Dysponowanie potencjałem kadrowym i sprzętowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami

 

12

Dysponowanie wykwalifikowaną kadrą diagnostów do weryfikacji wyników

 

13

Oferent zobowiązuje się sporządzać sprawozdania półroczne i roczne z wykonywanych badań bakteriologicznych i epidemiologicznych - ilość badań, alert patogeny

 

14

Oferent umożliwia każdego dnia tygodnia przeprowadzanie konsultacji z mikrobiologiem klinicznym w sprawie mechanizmów oporności, wrażliwości drobnoustrojów, opcji terapeutycznej

 

15

Oferent umożliwia opracowanie „citowych” badań płynu mózgowo-rdzeniowego

 

16

Oferent wykonuje identyfikację drobnoustroju z oznaczeniem wrażliwości i oporności według EUCAST i w razie potrzeby CLSI

 

17

Laboratorium Mikrobiologiczne Oferenta figuruje w rejestrze KIDL jako oddzielne Laboratorium mikrobiologiczne

 

18

Laboratorium Mikrobiologiczne Oferenta posiada aktualne zaświadczenie kontroli zewnętrznej

 

19

Laboratorium Mikrobiologiczne Oferenta zatrudnia na stałe specjalistę mikrobiologa klinicznego ,który konsultuje i informuje na bieżąco oddziały i Zespół Kontroli Zakażeń o Alert patogenach, wzroście drobnoustrojów na oddziałach

i współpracuje w opracowaniu ogniska epidemiologicznego.

 

20

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE WYKONUJE BADANIA

 

w ilości co najmniej 10 000 posiewów rocznie w tym badania na rzecz szpitala/szpitali.

 

 

 

21

Odległość Laboratorium od siedziby Zamawiającego podana w km. oraz adres.

 

 

 

 

podać

Dotyczy punktu 2 i 3

Jeżeli Wykonawca posiada Laboratorium znajdujące się na trasie Choszczno-Szczecin, transport materiału do badań i odbioru wyników zapewni Zamawiający. W takim przypadku do cen jednostkowych nie należy doliczać kosztów transportu.

W każdym innym przypadku koszty transportu należy uwzględnić w ofercie w cenie jednostkowej.

 

IV. Termin i warunki składania ofert:

  1. Ofertę, przygotowaną zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych, należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych”, w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Szpitala, pok. Nr 305w godz. 8.00 - 15.00 w terminie do dnia 14.12.2011 r. do godziny 10.00. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

  2. Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Szpitala (pok. Nr 306) lub na stronie internetowej szpitala www.bip.spzozchoszczno.pll

  3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z formularzem oferty. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania oferenta, zgodnie z wpisem do KRS. Oferty nie złożone na formularzach i ich załącznikach, bądź niekompletne podlegają odrzuceniu

  4. Do ofert należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniem niniejszej instrukcji.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

  7. W przypadku gdyby oferent jako załącznik oferty dołączył kopie dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do reprezentowania oferenta, zgodnie z wpisem do KRS.

  8. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenie:
   „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych”

  9. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  10. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Radosław Żurawski Tel. 957658743

 

Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej:

 

 1. Formularz ofertowy.

 2. (Załącznik nr 1) Oświadczenie oferenta nr 1.

 3. (Załącznik nr 2) Oświadczenie oferenta nr 2.

 4. (Załącznik nr 3) Projekt umowy.

 

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i jest najkorzystniejsza według kryteriów oceny

 

LP.

KRYTERIUM

RANGA

1.

Cena

100%

 

Oferowana cena jest ceną brutto, obejmującą wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego.

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienie powoła komisję konkursową.

 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 3. Podczas otwierania kopert z ofertami, Oferenci mogą być obecni oraz mogą składać wyjaśnienia i oświadczenia do protokółu.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji w miejscu udzielania świadczeń Wykonawcy przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty.

 5. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części niejawnej konkursu.

 

VII. Środki odwoławcze

  1. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

  2. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.

  3. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

  4. Oferent może też złożyć do Zamawiającego umotywowany protest, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie.

  5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

  6. Po wniesieniu protestu Zamawiający, aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy.

  7. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Żurawski 05-12-2011 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Żurawski 05-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Radosław Żurawski 29-12-2011 13:35